Biljana Tuševljak Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Biljana Tuševljak Biografija

Prim. dr Biljana Tuševljak specijalista interne medicine

Rođena 5. 10. 1962. godine u Sarajevu. Osnovnu školu završila u Vojkovićima, a Gimnaziju na Ilidži. Medicinski fakultet završila u Sarajevu 1988. godine. Specijalizaciju iz interne medicine zavšila je 2000. godine u Beogradu. U Sarajevu godinu dana odradila supspecijalistički staž iz reumatologije na Klinici za bolesti srca i reumatizma. U JZU Bolnici „Srbija” Istočno Sarajevo zaposlena od 10. 4. 1992. godine. Na poslovima ljekara interniste radi od 2001. godine, a od 2010. godine raspoređena na poslove na poslove ljekara interniste koji se bavi reumatologijom. 2018. godine stekla zvanje primarijusa.  Član je Udruženja reumatologa BiH, Udruženja reumatologa Republike Srpske, Društva doktora medicine Republike Srpske, Komore doktora medicine Republike Srpske, Udruženja kardiologa Srbije. Učestvovala na više kongresa.