Organizaciona šema

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Organizaciona šema

ODJELJENJE PEDIJATRIJE

ODJELJENJE  GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

ODJELJENJE INTERNE MEDICINE

ODJELJENJE HIRURGIJE

ODJELJENJE OTORINOLARINGOLOGIJE I CERVIKOFACIJALNE HIRURGIJE

ODJELJENJE PULMOLOGIJE

ODJELJENJE NEUROLOGIJE

SLUŽBA RADIOLOGIJE

SLUŽBA PRIJEMNO URGENTNOG BLOKA

SLUŽBA MEDICINSKE BIOHEMIJE I HEMATOLOGIJE

SLUŽBA PATOLOGIJE

SLUŽBA MIKROBIOLOGIJE SA PARAZITOLOGIJOM

SLUŽBA BOLNIČKE APOTEKE

HIPERBARIČNA KOMORA

SLUŽBA ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE I OPŠTE, PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE

SLUŽBA ZA TEHNIČKO USLUŽNE I POMOĆNE POSLOVE