Dalibor Bošković Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Dalibor Bošković Biografija

Mr sc. med. dr Dalibor Bošković, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

Rođen je 16. maja 1973. godine u Zenici (BiH), gdje je završio osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet u Foči-Univerzitet u Istočnom Sarajevu upisao je 1993. godine. Zbog ratnih dejstava na teritoriji Republike Srpske 1995. godine, studiranje nastavlјa na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini. Diplomirao je 2000. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini.
Od 2000. do 2002. godine radio je na Medicinskom fakultetu u Foči kao asisitent na Katedri za anatomiju čovjeka kod prof. dr sc. med. Drenka Šećerov-Zečević. U isto vrijeme je bio sekundarac na Odjelјenju ginekologije i akušerstva. Predavao je u Srednjoj
medicinskoj školi u Foči od 2000. godine do 2003. godine.
2002. godine prekida radni odnos na Medicinskom fakultetu u Foči i zasniva novi radni odnos u KC Istočno Sarajevo, KBS Kasindo, gdje iste godine dobija specijalizaciju iz Anesteziologije sa reanimatologijom. Specijalističke studije iste godine upisuje na Medicinskom fakultetu u Foči. Specijalistički ispit je položio na Medicinskom fakultetu u Foči aprila 2007. godine sa odličnom ocjenom.  ostdiplomske studije pod nazivom „Osnovi medicinskih istraživanja“ upisao je 2001. godine na
Medicinskom fakultetu u Foči i položio sve ispite predviđene planom i programom studija. U junu 2020. godine na Medicinskom fakultetu u Foči, Univerziteta Istočno Sarajevo uspješno je odbranio magistarsku tezu pod nazivom „FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK POREMEĆAJA
KOGNITIVNIH FUNKCIJA POSLIJE ANESTEZIJE KOD OPERACIJE KARCINOMA DEBELOG CRIJEVA“. Iste godine u septembru upisao je doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Foči, Univerziteta Istočno Sarajevo na smjeru Klinička medicina gdje je položio sve ispite predviđene planom i programom trećeg ciklusa studija. Trenutno sprema odbranu doktorske teze pod nazivom „POLIMORFIZAM APOE GENA KAO PREDIKTOR POSTOPERATIVNOG KOGNITIVNOG POREMEĆAJA“. Samostalno radi i posjeduje sve tehnike koje su neophodne za vođenje opšte i reginalne anestezije kako kod odrsalih pacijenata tako
i kod djece. Član je Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske i Evropskog udruženja
Anesteziologa (ESA). Od strane Komore doktora medicine Republike Srpske nagrađen je “Poveljom za organizaciju zdravstvene službe” 2016. godine. Govori i služi se engleskim jezikom. Autor je više radova prezentovanih na stručnim kongresima u zemlji i inostranstvu iz oblasti
anesteziologije sa reanimatologijom ili objavljenih u medicinskim časopisima sa recenzijom.