ODSJEK ZA GASTROENTEROLOGIJU I HEPATOLOGIJU

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO ODSJEK ZA GASTROENTEROLOGIJU I HEPATOLOGIJU
Dr Tatjana Kovač Ivetić

Specijalista interne medicine, supspecijalista gastroenterologije

Dr Nedo Vasić

Specijalizant gastroenterologije

Odsjek za gastroenterologiju  je odgovoran za prevenciju, edukaciju, dijagnostiku, tretman i zbrinjavanje pacijenata sa akutnim i hroničnim oboljenjima gastrointestinalnog trakta i oboljenja jetre, koji obezbjeđuje kroz rad: specijalističko-konsultativnih ambulanti, kabineta za dijagnostiku  gastroenteroloških oboljenja i oboljenja jetre, te bolnički vid pružanja zdravstvene zaštite pacijenata uz palijativnu njegu i primjenu rehabilitacionih procedura, stanovništvu teritorije koju pokriva.

•           U okviru polikliničkog rada odsjeka za gastroenterologiju, zdravstvenu zaštitu stanovništvu pruža specijalističko-konsultativna ambulanta savjetovališta i kabineti: Kabinet za funkcionalnu dijagnostiku gastroenteroloških i hepatoloških oboljenja: endoskopski kabinet za gornju endoskopiju, endoskopski kabinet za donju endoskopiju.