SLUŽBA PRIJEMNO URGENTNOG BLOKA

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO SLUŽBA PRIJEMNO URGENTNOG BLOKA
GLAVNA SESTRA

Sanja Sajlović

SLUŽBA PRIJEMNO URGENTNOG BLOKA

U službi prijemno-urgentnog bloka vrši se prijem i zbrinjavanje pacijenata sa urgentnim stanjima, akutnim oboljenjima i akutizacijom hroničnih bolesti, kao i pregledanje i dijagnostika pacijenata. Nakon kompletne obrade pacijenta vrši se priprema i odgovarajuća terapijska podrška, te se pacijenti premještaju na odgovarajuća odjeljenja.
U okviru službe prijemno-urgentnog bloka obavljaju se sledeći poslovi:

izrada terapijskih protokola u zbrinjavanju urgentnih medicinskih stanja;
vrše se pregledi pacijenata i donosi odluka o potrebi za bolničko i drugo liječenje;
utvrđuje se program i učestvuje u realizaciji programa dijagnostičkih pretraga;
propisivanje, ordiniranje, monitoring pacijenata;
interpretiranje nalaza i donošenje zaključaka i dijagnoza;
konsultativno-specijalistički pregledi;
vodi se propisana medicinska dokumentacija;
edukacija zdravstvenih radnika i saradnika u okviru organizacione jedinice.

U Službi prijemno-urgentnog bloka vrši se opservacija akutnih stanja, liječenje, davanje terapije koje se pacijentima može pružiti, bez prijema na odjeljenja Bolnice.
Polikliniku čine sve specijalističke, supspecijalističke ambulante i kabineti kojim raspolaže bolnica, u kojoj vrše svi abulantni i konsultativni pregledi i dijagnostičke obrade i procedure svih spoljnih pacijenata koji dolaze na redovne konsultativno specijalističke preglede, a koji nisu vitalno ugroženi niti su za prijem u stacionarno liječenje.
U službi prijemno-urgentnog bloka rade dežurni ljekari bolnice različitih specijalnosti.
U poliklinici rade ljekari sa odjeljenja, odsjeka i službi bolnice različitih specijalnosti prema važećem rasporedu rada u ambulanti/kabinetu koje naprave načelnici
odjeljenja/odsjeka i službi, a koji su dužni dostaviti rukovodiocu službe. Medicinske sestre-tehničari koji rade u ambulantama i kabinetima se raspoređene sa odjeljenja/odsjeka, službi bolnice i njih raspoređuje načelnik odjeljenja, odsjeka ili službe, a dužni su d a raspored medicinskih sestara-tehničara za rad u ambulantama/ kabinetima dostave rukovodiocu službe.