ODJELJENJE NEUROLOGIJE

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO ODJELJENJE NEUROLOGIJE
NAČELNIK ODJELJENJA

Dr Vesna Arsić Pejić

Specijalista neurologije

GLAVNA SESTRA

Tanja Obrenović

Dr Olivera Pecelj Kojić

Specijalista neurologije

Dr Dragana Tešanović

Specijalizant neurologije

Dr Andrea Sladoje

Specijalizant neurologije

ODJELJENJE NEUROLOGIJE

U okviru odjeljenja neurologije obavljaju se složeni oblici zdravstvene zaštite iz oblasti opšte neurologije u hospitalnim uslovima, vrši edukacija i usavršavanje zdravstvenih radnika.
Vrši se dijagnostika svih neuroloških oboljenja koristeći najsavremenije metode kliničke obrade. Vrše se konsultativno – specijalistički pregledi. U terapiji se koristi medikamenozna terapija, fizikalna terapija i rehabilitacija.

U okviru Jedinice za moždani udar obavljaju se sledeći poslovi:
Zbrinjavanje pacijenata sa akutnim ishemijskim moždanim udarima prema najsavremenijim dijagnostičkim i terapijskim protokolima za ovu oblast.
Timski i multidisciplinaran pristup svakom pacijentu.
Praćenje svih važnih funkcija u prvih 24-48 sati moždanog udara.
Saradnja u toku rada sa drugim specijalistima (specijalista interne medicine, specijalista neurohirurgije, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i dr.).
Pružanje fizikalne terapije od samog početka bolesti. Kontinuirani monitoring pacijenta (disanje, EKG, arterijski pritisak, telesna temperatura, oksigenacija krvi).

Kliničko ispitivanje pacijenata, CT kraniuma, rana primena trombolitičke i ostale medikamentozne terapije, rana fizikalna terapija, prevencija komplikacija i pravljenje plana za dalje lečenje nakon otpusta iz bolnice.
U okviru Urgnetne neurološke ambulante vrši se prijem pacijenata koji se upućuju iz primarne zdravstvene zaštite i drugih bolnica ili se primaju kao hitni slučajevi, životno ugroženi. Obavljaju se urgentni specijalistički pregledi iz oblasti opšte neurologije kao i neophodne dijagnostičke procedure.
U okviru Neurološke ambulante obavljaju se prijem, prvi i kontrolni pregledi pacijenata, trijaža pacijenata prema hitnosti i prioritetima.
Kabinet za Transkranijalni Doppler i Doppler krvnih sudova vrata:
vrši se snimanje cirkulacije krvnih sudova mozga i krvnih sudova vrata kod pacijenata sa cerebrovaskularnim poremećajima, glavoboljama i vrtoglavicama radi etiološkog diferenciranja i ordiniranja adekvtne medikamentozne terapije.
Kabinet za neurofiziologiju: rade se standardni i postdeprivacijski EEG kod pacijenata sa dijagnostikovanom epilepsijom, sumnjom na postojanje epilepsije, kao i dijagnostičko ispitivanje kriza svesti, vrtoglavica i glavobolja.