ODSJEK ZA ANESTEZIJU, REANIMACIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO ODSJEK ZA ANESTEZIJU, REANIMACIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
RUKOVODILAC ODSJEKA

Dr Branko Aškraba

Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

GLAVNA SESTRA ANESTEZIJE I REANIMACIJE

Neda Šipovac

NADZORNA SESTRA JEDINICE INTENZIVNOG LJEČENJA

Snježana Krajišnik

Dr Dalibor Bošković

Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

Dr Jelena Božović

Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

Dr Nataša Lučić

Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

Dr Svetlana Sorak Rajak

Specijalizant anesteziologije, reanimacije i intenzivnog liječenja

Dr Bogdanović Zorica

Specijalizant anesteziologije, reanimacije i intenzivnog liječenja

Dr Jovana Elčić Pjevaljčić

Specijalizant anesteziologije, reanimacije i intenzivnog liječenja

Dr Katarina Todorović

Specijalizant anesteziologije, reanimacije i intenzivnog liječenja

ODSJEK ZA ANESTEZIJU, REANIMACIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE

U JZU Bolnica “Srbija” Istočno Sarajevo izvode se sve vrste anestezija od opšte endotrahealne anestezije, totalne intravenske anestezije, regionalne blok anestezije, spinalne i epiduralne anestezije.
Postavljaju se centralni venski kateteri za potrebe dijalize i terapije.
Raspolažemo sa anesteziološkom ambulantom u kojoj se vrše pregledi pacijenata preoperativno kao i za terapiju bola.
Posjedujemo moderno opremljenu jedinicu intenzivnog liječenja sa odgovarajućom monitoringom za praćenje vitalnih parametara invazivnog i neinvazivnog tipa.
U našoj ustanovi se izvode komplikovani operativni zahvati za koje je potrebna adekvatna anestezija, od grudne, vaskularne, opšte, ORL, ginekološke, ortopedske i dječije hirurgije. Pored specijalista i specijalizanata na Odsjeku je zaposleno i šest anestetičara, koji su obučeni da pruže usluge pacijentima koji moraju da dobiju anesteziju zbog operacije ili sprovođenja određene dijagnostičke ili terapeutske procedure, kao i da pomognu u zbrinjavanju pacijenаta u akutnim stanjima koja im ugrožavaju život, u svim uslovima i sa ostalim pratećim priborom i opremom za monitoring u operacionim salama, jedinicama za intenzivno liječenje i oporavak, ali i u terenskim uslovima.