ODJELJENJE INTERNE MEDICINE

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO ODJELJENJE INTERNE MEDICINE
NAČELNIK ODJELJENJA

Dr. Tatjana Kovač Ivetić

Specijalista interne medicine, supspecijalista gastroenterologije

GLAVNA SESTRA

Svjetlana Buzančić

ODJELJENJE INTERNE MEDICINE
Na odjeljenju interne medicine vrši se liječenje i dijagnostika bolesti unutrašnjih organa. Rad u okviru internog odjeljenja je podjeljen na:

  1. ambulantni rad: (specijalističko konsultativne ambulante, savjetovališta, dijagnostički kabineti i kabineti za medicinski terapeutski tretman oboljenja)
  2. Odjeljenski rad: hospitalni tretman pacijenata ( Opšta internistička jedinica intezivne njege, koronarna jedinica, poluintezivna njega, dnevna bolnica, palijativna njega, odjeljenski tretman pacijenata)
    Odjeljenje interne medicine je podjeljeno na odsjeke, na osnovu supspecijalističkih grana interne medicine, koji vrše dijagnostiku, liječenje, palijativnu njegu i rehabilitaciju bolesnika preko ambulantnog i odjeljenskog rada.
    Odjeljenje interne medicine u okviru zdravstvene djelatnosti obezbjeđuje specijalističko-konsultativnu i bolničku zdravstvenu zaštitu iz oblasti interne medicine i bolničku zdravstvenu zaštitu iz kardiologije, endokrinologije, gastroenterohepatologije, reumatologije, nefrologije, onkologije, hematologije, infektologije i dermatovenerologije.

ODSJEK ZA KARDIOLOGIJU

ODSJEK ZA ENDOKRINOLOGIJU I BOLESTI METABOLIZMA

ODSJEK ZA GASTROENTEROLOGIJU I HEPATOLOGIJU

ODSJEK ZA NEFROLOGIJU I PERITONEUMSKU DIJALIZU

ODSJEK ZA ONKOLOGIJU I HEMATOLOGIJU

ODSJEK ZA INFEKTIVNE BOLESTI

ODSJEK ZA DERMATOVENEROLOGIJU

ODSJEK ZA OPŠTU INTERNU MEDICINU